Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking
Leader Mindset Tư duy lãnh đạo
Leader Mindset Tư duy lãnh đạo
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
500,000 200,000
Khóa học xây dựng BSC/OKRS/KPIS thực tiễn & Hiệu quả chưa từng có
Khóa học xây dựng BSC/OKRS/KPIS thực tiễn & Hiệu quả chưa từng có
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
400,000 200,000
Hoạch định Chiến lược Doanh nghiệp với KPI/BSC
Hoạch định Chiến lược Doanh nghiệp với KPI/BSC
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
1,000,000 499,999
Lập trình AI: Ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu
Lập trình AI: Ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
5,000,000 1,000,000
No Image
Hóa học
Giảng viên: Phạm Hoa
600,000 500,000
Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất
Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất
Giảng viên: Phan Quang
2,500,000 990,000